Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed) rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, zrzeszając wszystkie uczelnie pedagogiczne kształcące nauczycieli w Polsce.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich oraz odpowiedzialności, etyki zawodowej pracownika nauki i nauczyciela.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych inspiruje i koordynuje działania uczelni członkowskich w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. Reprezentuje wspólne inicjatywy uczelni pedagogicznych, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w Polsce oraz działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych występuje w sprawach dotyczących uczelni pedagogicznych do różnych instytucji oraz organów władzy ustawodawczej, wykonawczej, a także dba i inicjuje formy współpracy naukowej pomiędzy zespołami badawczymi w uczelniach pedagogicznych w kraju i za granicą.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych jest stowarzyszona i współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.